Dany, Charlotte (Goethe University, Frankfurt, Germany)